Cele statutowe

1. Celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja psychologii jako nauki i zawodu oraz szczególna dbałość o to, by dyscyplina ta - w zgodzie z wartościami humanistycznymi - służyła ludziom pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia.

2. Towarzystwo w ramach działalności prowadzonej w formie organizacji pożytku publicznego realizuje cel określony w ust. 1, w szczególności przez :

 1. stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji i etyki zawodowej ;
 2. ochronę profesji i etosu psychologa wyrażająca się troską o poziom etyczny i merytoryczny wykonywania praktyki psychologicznej oraz dbałością o interesy osób korzystających z usług psychologicznych ;
 3. inspirowanie psychologów do podejmowania ważnych problemów społecznych i zawodowych, szczególnie w zakresie promocji zdrowia ; działania i świadczenia interwencyjne psychologiczne i psychospołeczne, w tym na rzecz pomocy ofiarom przestępstw, osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem oraz pomocy w ochronie dóbr osobistych naruszonych lub zagrożonych przestępstwem ;
 4. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie nauczania, stosowania i rozwijania psychologii ;
 5. reprezentowanie członków Towarzystwa wobec władz państwowych związkowych i samorządowych ;
 6. utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działania w kraju i za granicą ; dbałość o poziom kompetencji zawodowych psychologów poprzez organizowanie szkoleń, kursów i konsultacji oraz udział w procedurach specjalizacyjnych ;
 7. działanie na rzecz rozwijania metod oraz standardów badań i praktyki psychologicznej ;
 8. inspirowanie i prowadzenie badań naukowych, organizowanie zjazdów naukowych, konferencji, seminariów, konkursów i zebrań naukowych ;
 9. inspirowanie oraz tworzenie placówek prowadzących działalność usługową (szkoleniową, badawczą, terapeutyczną, profilaktyczną itp.) ; szerzenie i popularyzację wiedzy psychologicznej w formie wykładów publicznych, odczytów, publikacji oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych ;
 10. działania na rzecz podnoszenia jakości usług psychologicznych poprzez system rekomendowania specjalistycznych umiejętności psychologicznych ;
 11. prowadzenie doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji i ekspertyz, szkolenia i kształcenia umiejętności psychologicznych ;
 12. prowadzenie działalności wydawniczej i współpracę w tym zakresie z innymi wydawnictwami oraz prowadzenie biblioteki Towarzystwa ;

Przedmiot działalności Towarzystwa określony w ust 2 pkt 1 - 7 realizowany jest w formie działalności nieodpłatnej, działalność określona w ust 2 pkt 8-15 realizowana jest w formach odpłatnych.

Towarzystwo w ramach działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczane są włącznie na realizację celu, o którym mowa w ust.1 praktycznie i komercyjnie popularyzuje wiedzę psychologiczną, stwarza warunki dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz warunki do wykorzystywania wypracowanych przez naukę technik i metod badawczych w różnych dziedzinach życia poprzez :

 1. wydawanie i sprzedaż książek oraz prowadzenie innej działalności wydawniczej w różnych formach,
 2. wydawanie i sprzedaż testów psychologicznych i innych narzędzi badawczych i edukacyjnych w różnych formach i na różnych nośnikach, działalność w zakresie prowadzenia i wspomagania prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki,
 3. działalność w zakresie edukacji i kształcenia,
 4. działalność w zakresie rekrutacji pracowników,
 5. produkcję i rozpowszechnianie filmów i nagrań o charakterze edukacyjnym,
 6. produkcję i sprzedaż gier i zabawek edukacyjnych,
 7. inną działalność umożliwiającą realizację celów o których mowa w ust. 4.