Jak zostać członkiem PTP

DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO ?

Cele działalności Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa statut w artykule 8. Można je opisywać także wskazując na korzyści, jakie działalność ta przynosi swoim członkom indywidualnie i całemu środowisku.

Korzyści indywidualne :

 1. Merytoryczne wsparcie w przypadku potrzeby odwołania się do standardów uprawiania zawodu psychologa.
 2. Korzystania z wypracowywanych przez Towarzystwo zasad i reguł zawodowych obowiązujących w różnych dziedzinach działalności psychologów.
 3. Uzyskiwanie potwierdzenia własnych kompetencji i umiejętności zawodowych w postaci rekomendacji, licencji lub certyfikatów.
 1. licencja psychoterapeutyczna
 2. licencja dla psychologów prowadzących badania osób starających się o zezwolenie na broń,
 3. rekomendacje do prowadzenia grupowego treningu dla celów edukacyjnych,
 4. rekomendacje w zakresie stosowania i interpretacji określonych testów uprawniające do samodzielnego szkolenia psychologów w posługiwaniu się tymi testami.
 5. i inne (w przygotowaniu)
 1. Ulgowe opłaty przy uczestniczeniu w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo.
 2. Obniżkę opłat za prenumeratę czasopism wydawanych przez Towarzystwo- Nowiny Psychologiczne i Przegląd Psychologiczny.
 3. Rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa

Korzyści dla środowiska :

 1. Czuwanie nad pracami legislacyjnymi dotyczącymi zawodu psychologa ( ustawa o zawodzie psychologa, rozporządzenia do ustaw, w których wymieniany jest psycholog i jego usługi),
 1. Ochrona narzędzi i metod pracy psychologa,
 1. Czuwanie nad etyką zawodową,
 1. Tworzenie standardów uprawiania zawodu,
 1. Reprezentowanie psychologów w organizacjach międzynarodowych,
 1. Reprezentowanie środowiska w Komitecie Nauk Psychologicznych PAN, oraz na zjazdach, konferencjach itp.
 1. Możliwość integracji psychologów z różnych środowisk i wymiana doświadczeń zawodowych...

Jak zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Od 1 stycznia 2001 roku członkiem zwyczajnym PTP może zostać wyłącznie osoba, która ma ukończone studia psychologiczne na poziomie magisterskim.

Członkiem nadzwyczajnym może też zostać student kierunku psychologicznego po zaliczeniu co najmniej 3 roku studiów lub osoba, która ma ukończone inne studia wyższe (na poziomie magisterskim). W obydwu przypadkach deklaracje winny być podpisane przez 2 członków zwyczajnych o min. 2 letnim stażu członkowskim.

Warunkiem ubiegania się o członkostwo jest złożenie deklaracji ( w załączniku ). Należy uzyskać na deklaracji podpisy dwóch członków zwyczajnych PTP wprowadzających do Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki. Deklaracje w dwóch egzemplarzach składamy w wybranym oddziale terenowym PTP, najlepiej najbliższym miejscu zamieszkania lub pracy, aby móc uczestniczyć w zebraniach, spotkaniach, szkoleniach, wykładach, itp. Deklaracje rozpatruje zarząd wybranego oddziału PTP i zawiadamia pisemnie kandydata o przyjęciu i sposobie regulowania składek.

Nie należy wpłacać składek przed uzyskaniem potwierdzenia o przyjęciu do PTP.

Składki członkowskie

Składki członkowskie wynoszą 100,00 zł (studenci 50 zł) rocznie. Nowi członkowie wnoszą jednorazową opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

Wysokość składki ustaliło Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w dniu 28 stycznia 2007 r.

Składki wpłaca się na rzecz oddziału, którego jest się członkiem, w sposób ustalony przez Zarząd tego Oddziału.

numer konta na które można wpłacać składki członkowskie :

ODDZIAŁ TERENOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

UL. KRAKOWSKA 61-69

71-017 SZCZECIN

PKO BP SA Oddział 1 w Szczecinie

Al. Niepodległości 40 70-404 Szczecin

30 1020 4795 0000 9102 0301 3893

Dokumenty